• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
TÜMRAD-DER'İN TALEBİ ÜZERİNE TAŞERON RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ KADROYA ALINMASI HK KANUN TEKLİFİ VERİLDİ.
 TÜMRAD-DER olarak tüm radyoloji çalışanları adına Taleplerimizi değerlendirip TBMM Başkanlığı'na KANUN TEKLİFİ veren başta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Mv Gamze AKKUŞ İLGEZDİ olmak üzere tüm CHP Grubuna TEŞEKKÜR ederiz. 


24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilere yönelik düzenleme yapılmış olup radyoloji çalışanları kapsam dışı bırakılmıştı ve mağdur edilmişlerdi. Kapsama alınmayan taşeronların başında pandemide insan üstü çaba harcayan sağlık kurum ve kuruluşlarında MR, Tomografi gibi görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri ile radyoloji sekreterleri gelmektedir.

KANUNUN GENEL GEREKÇESİ

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilere yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile binlerce taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçirildiği açıklanmıştır. Ancak yapılan düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır. Kapsama alınmayan taşeronların başında pandemide insan üstü çaba harcayan sağlık kurum ve kuruluşlarında MR, Tomografi gibi görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri ile radyoloji sekreterleri gelmektedir.

Tüm şartları taşıdıkları halde ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel gideri yüzde 70'in altında olduğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve kurumda çalışan taşeron işçilere de kadro verilmemiştir.  MR, Tomografi gibi görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri ile radyoloji sekreterleri de bu kapsamda kadroya sokulmamıştır.

Sadece teknisyen ve teknikerler değil, bilgi işlemci, laborant, kimyager, kiralık araç şoförü, joker işçi gibi binlerce taşeron işçisi kadro alamadığından büyük mağduriyet yaşamıştır. İhalede personel çalıştırmanın yanı sıra; malzeme, cihaz, yazılım ve- benzeri işlerde olması bu çalışanların taşeron işçisi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile; en az altı ay taşeron işçisi olarak çalıştığı halde sürekli işçi kadrolarına alınmayan yüzde 70 mağdurları ile KİT'ler, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılan taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrolarında istihdamı öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile en az altı ay taşeron işçisi olarak çalıştığı halde sürekli işçi kadrolarına alınmayan yüzde 70 mağdurları ile KİT’ler, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarında istihdamı amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
DEĞİŞİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23'üncü maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve Geçici 37’nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 38- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23’ncü ve Geçici 24'üncü maddelerinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik, kooperatiflerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 2020 yılında en az altı ay çalıştırılmış olanlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazlı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde İle tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi Yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek, kaydıyla, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurmaları halinde, idarelerince sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümle, uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını İfade eder.  İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin içinde işçilik gideri oranına bakılmaz.

Geçici 23'ncü ve 24'üncü maddelerin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri, bu madde kapsamında yer alanlar hakkında da kıyasen uygulanır.”

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TBMM BAŞKANLIĞINA VERİLEN KANUN TEKLİFİNİ TIKLAYINIZBizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

@tumradder@Tumrad_Dernegi@Tumradder@Tumrad-der
  
779 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın