• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ.

DEĞİŞİKLİKLER 1 AĞUSTOSTAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

 

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİPERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 –12/5/2006tarihli ve 26166 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına BağlıSağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığıhariçolmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlıdöner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurları, sözleşmeli personeli, açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlısağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.”

MADDE 2 –AynıYönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (ş), (ü), (cc) ve (ee) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynıfıkraya aşağıdaki (hh) ve (ıı) bentleri eklenmiştir.

“ş) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışmasıve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışmasıyapıldığının belgelendirilmesi halinde, mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 40’ı, şef yardımcısına % 30’u, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi veya şef yardımcısıkadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere hastane hizmet puan ortalamasının % 30’u oranında verilen ek puanı,”

“ü) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için 17 nci, kuruluşlarda çalışan her personel için ise Ek 1 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,”

“cc) Kuruluşlarda dönem ek ödeme katsayısı: Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,”

“ee) Hazine payı: Kurumlarda, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılıKanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılmasıuygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüşolan %15 oranıuygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı;

Kuruluşlarda, 5234 sayılıKanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden ilgili kuruluşun elde ettiği gayrisafi hâsılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılan tutarı;

5234 sayılıKanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca hazine payıoranının indirildiği dönemlerde, Bakanlıkça belirlenecek olan kurumlarda,  Maliye Bakanlığınca indirilen orana kadar Bakanlıkça belirlenecek oran üzerinden tespit edilecek tutarı,”

“hh) AMATEM: Alkol ve Madde BağımlılığıTedavi Merkezlerini,”

“ıı) Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücümevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynaklarıitibariyle hizmet alanlarıdikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E grubunu,”

MADDE 3 –AynıYönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 –(1) Bu Yönetmelik ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamıdöner sermayeye gelir kaydedilir. İlgili kurum ve kuruluşun o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payıve Bakanlık merkez payıayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda asgari %50’si, kuruluşlarda ise %35’i, 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına BağlıSağlık Kurumlarıile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılıKanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanmasıve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

b) Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkısağladığısürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılabilecek ek ödeme toplamı, (ilgili kurum veya kuruluşun o dönemdeki) döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payıve Bakanlık merkez payıayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda %50’sini, kuruluşlarda ise % 65’ini aşamaz.

c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

ç) Kurumlarda, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, tabip muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığıhâlde yapmışgibi gösterenler ve tıbben gerekmediği hâlde girişimsel işlemleri artıranlar hakkında başhekim tarafından idarîsoruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından başhekim sorumludur. Başhekimce, hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınmasıve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, girişimsel işlemlerin, bütçe uygulama talimatı/tebliği ilkelerine uygunluğu ile bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, girişimsel işlemlerin yapılmasından tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağıincelemeler sonucunda hazırlayacağıraporu döner sermaye komisyonunun toplantısıöncesinde başhekime sunar. Başhekim, inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmışve disiplin cezasıalmamışolan eğitim ve araştırma hastanelerinde şef, şef yardımcılarıve başasistanlar veya uzman tabip, devlet hastanelerinde uzman tabipler yok ise diğer tabipler arasından seçer. İnceleme heyeti üyelerinin yapmışolduklarıişlemlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi başhekim tarafından yapılır. İnceleme heyeti üye sayısı, hastanenin yatak sayısıve personel sayısıdikkate alınarak 3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılısonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Heyet başkanlığınımeslekte en kıdemli olan üye yapar. İnceleme heyeti kararlarınısalt çoğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde, başkanın oyu yönünde karar alınmışsayılır. İnceleme heyetinin, çalışmalarısırasında ihtiyaçduyduğu bilgi ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasını hastane müdürüyapar. İnceleme heyeti kararlarıbaşhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir. İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturmasıaçılıp, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezasıalanlara bir ay, kınama cezasıalanlara iki ay, aylıktan kesme cezasıalanlara üçay, kademe ilerlemesinin durdurulmasıcezasıalanlara altıay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmamasıişlemine, cezanın ilgiliye tebliğtarihinden itibaren başlanır.  İhtiyaçhalinde Bakanlıkça, kurumlardaki girişimsel işlemleri değerlendirmek ve denetlemek amacıyla inceleme heyetleri kurulabilir. Aynıödeme dönemi için Bakanlıkça görevlendirilen inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılmasıhalinde bu değerlendirme sonuçlarıesas alınır. Bakanlıkça inceleme heyetinde görevlendirilen personelin ek ödemeleri görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan kendi kadro –unvan katsayılarıüzerinden hesaplanır. İnceleme heyetlerinde görev yapan personele görevlendirildiği dönemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.

d) Meslek hastalıklarıhastanelerinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hastalara yönelik hizmet sunan ve işsağlığı, toksikoloji, ergonomi, epidemiyoloji, iş(endüstri) psikolojisi ve odyoloji alanlarında hizmet veren uzman ve pratisyen tabipler, hastane hizmet puan ortalamasıüzerinden ve kendi kadro unvan katsayılarıesas alınarak değerlendirilir.

e) Birinci, ikinci, üçüncübasamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bakanlık merkez teşkilatından bu Yönetmelik kapsamındaki kurum veya kuruluşlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Ancak;

1) Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlıkurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğühariç) geçici veya re’sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üçayıgeçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalanır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıesas alınarak ek ödeme yapılır.

2) Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personel ile 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Yalova Termal Kaplıcalarıİşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esaslarıile İşletmeye Dair Her TürlüMalîve İdarîMuamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilen personele süre sınırıaranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve kendi kadro-unvan katsayısıesas alınarak değerlendirilir. 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılıCumhurbaşkanlığıGenel Sekreterliği TeşkilatıKanununun 4 üncümaddesine göre görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personel, süre sınırıaranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalandırılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve kendi kadro-unvan katsayısıesas alınarak değerlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen personele bu maddenin birinci fıkrasının (ü) bendi hükmüuygulanmaz.

3) Bakanlık istihdam planlama kurulunca ihtiyaçplanlamasıyapılan yerlerde re’sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diştabibi, tabip ve diştabiplerine asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun döner sermayesinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve kendi kadro-unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde tavan ek ödeme tutarına ulaşılamamasıhâlinde, toplam olarak tavan ek ödeme tutarınıgeçmeyecek şekilde ayrıca bunlara görevlendirildikleri kurum veya kuruluştan da ek ödeme yapılır.

4) Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.

5) İkinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini, ikinci görevli olduğu kurum veya kuruluştan alır.

6) Hizmete yeni açılacak olan kurumlara Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürüile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, 2547 sayılıKanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilmişolan personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki görev yerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro –unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve kendi kadro –unvan katsayısıesas alınarak değerlendirilir. Bakanlıkça açıktan atanan, naklen atanan veya 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan kurucu olarak görevlendirilen personel ile kadrosu Bakanlık Merkez teşkilatında bulunan ve kurucu olarak görevlendirilen personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

7) Gökçeada Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personelin ek ödemesi il sağlık müdürlüğünce belirlenecek olan hastanenin döner sermayesinden hastane hizmet puan ortalamasıve kendi hizmet alanıunvan katsayısıesas alınarak ödenir.

f) Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılmasıuygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üçayıgeçmemek üzere kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve kendi kadro unvan katsayısıesas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve kendi kadro unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır. Üçayıgeçmesi halinde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve tabip ve diştabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısıesas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve tabip ve diştabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır.

Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılmasıuygun görülen personele eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve tabip ve diştabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısıesas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve tabip ve diştabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır.

g) Yılda en fazla üçdefa görevlendirme suretiyle kendi alanıile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmışolarak kabul edilerek, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve tabip, diştabipleri ve uzman diştabipleri için (0,80) uzman tabipler için (2,00) hizmet alanıkadro unvan katsayısıesas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve kendi kadro unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmışkabul edilecek süre, bir takvim yılıiçinde toplam 15 günügeçemez.

ğ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılıKamu Görevlileri SendikalarıKanununun 18 inci maddesinin dördüncüfıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığıbu günlerde kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıesas alınarak değerlendirilir.

h) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele, personelin bir ayda alacağıaylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlütazminat (makam, temsil ve görev tazminatı, yabancıdil tazminatıile 213 sayılıVergi Usul Kanununun Ek 13 üncümaddesinde öngörülen ek ödeme hariç) toplamının, EK-1’de yer alan mesai içi tavan ek ödeme katsayıile çarpımısonucu bulunan tutarıgeçmemek kaydıyla mesai içi hastane hizmet puan ortalamasıesas alınarak ek ödeme yapılır.

ı) Bu Yönetmelik kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarınıgeçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynıbirimde aynıunvanlıkadroda çalışan ve hizmet yılıaynıolan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarınıgeçemez.

i) Eğitim ve araştırma hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer laboratuvar birimlerinde görev yapan klinik şefi, şef yardımcıları, başasistan ve uzmanlara, Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir.

j) Devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanlarına, kurumun ihtiyacıolan konsültasyon ve poliklinik hizmetleri yanında, Bakanlıkça belirlenen kriterlerin yapılmasıve başhekimce onaylanmasıkaydıyla bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde laboratuvar branşlarıiçin belirlenen esaslar çerçevesinde hastane hizmet puan ortalamasıüzerinden ek ödeme yapılır. Hastane hizmet puan ortalamasıüzerinden yapılacak değerlendirmede Bakanlıkça belirlenen kriter puanlarından (0) ile (1) arasında elde edeceği puan esas alınır.

Enfeksiyon hastalıklarıve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanıYönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx kriter puanıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Kurumda görev yapan uzman tabip sayısıYönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanıhesaplanırken, hastane hizmet puan ortalamasıesas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümüesas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile Baştabipler hariçolmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı= [(hastane hizmet puan ortalamasıx kriter puanı) x yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısı/branştaki tabip sayısı) x hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

k) Eğitim ve araştırma hastaneleri için devlet hastanelerindeki değerlendirme kriterleri kullanılır. Ancak, burada kişi yerine klinik şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanının hesaplanmasında klinik hizmet puan ortalaması, klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında hastane hizmet puan ortalamasıesas alınır. Ancak, klinikte çalışan tabip dışıpersonelin net performans puanının hesaplamasında, hastane hizmet puan ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir. Asistanlar ile yan dal asistanlarının net performans puanıklinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamıüzerinden değerlendirilir.

l) Yan dal klinikleri, ana dal içinde değerlendirilebilir.

m) Kurumlara bağlısemt poliklinikleri, kurumların bir parçasıdır. Eğitim ve araştırma hastanelerine bağlısemt poliklinikleri (gündüz hastaneleri) ilgili kliniklerle ilişkilendirilerek burada çalışan personel, bağlıolduğu klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.

n) Eğitim ve araştırma hastanelerinde biyokimya, mikrobiyoloji ve benzeri laboratuvar hizmetlerini yürüten klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler ile diğer personelin net performans puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalamasıyerine hastane hizmet puan ortalamasıesas alınır.

o) Göğüs hastalıklarıve/veya göğüs cerrahisi hastanelerinde hizmetin sürdürülebilmesi için döner sermaye komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (tüberküloz servisi gibi) ve özel birimlerde (uyku laboratuvarı, kemoterapi, solunum fizyolojisi, hasta eğitim polikliniği, indükte balgam ünitesi gibi) çalışan tabipler için, tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarıile hastane hizmet puan ortalamasıbirlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, klinik hizmet puan ortalamasıile hastane hizmet puan ortalamasıbirlikte değerlendirilerek yüksek olan klinik veya hastane hizmet puan ortalaması, net performans puan hesaplanmasında esas alınır.

ö) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde çalışan klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler de puanlandırılır.

p) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına kurum içi ve kurum dışırotasyon eğitimi süresince kadrosunun bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalamasıesas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayılarıklinik/hastane hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayılarısadece aile hekimliği klinik şefliğinde çalıştıklarıdönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılır. Aile hekimliği klinik şefliklerinin bulunmadığıdurumlarda bağlıolduklarıkoordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet puan ortalamasıile rotasyonda bulunduklarıkliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayılarıdikkate alınmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlıyan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.

r) Eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) ile yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil üniteleri dışındaki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi gibi tıbbi ve idarîünitelerde çalışan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalamasından, (0,8) kadro-unvan katsayısıesas alınarak değerlendirilir.

s) (j) ve (z) bentleri uyarınca hastane hizmet puan ortalamasıüzerinden değerlendirilen uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile Baştabipler hariçolmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan uzman tabip sayısına dâhil edilir.

ş) Girişimsel işlemleri gösteren Yönergede yer alan ve puanı1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip hâlinde yapılmasıdurumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanıbölünmeden ayrıayrı verilir.

t) Kurumlarda, bilimsel çalışma destek puanı, ilgili çalışmaların baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelenmesi hâlinde verilir.

u) Kurumlarda, eğitici destekleme puanı, baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelendirildiği takdirde, o dönem için verilir.

ü) EK-2 ve EK-3’de yer alan tabloda hastane müdür yardımcılarıiçin öngörülen (0,60) kadro unvan katsayısısatın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, stok-ambar ve depo hizmetleri, hizmet alımlarının denetimi, teknik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısıile hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanede görev yapan sorumlu müdür yardımcısıve 500 yatak üstühastanelerde personel işlerinden sorumlu hastane müdür yardımcısınet performans puanının hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımıyapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısınıaşmayacak şekilde görevlendirme yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde hastane müdür yardımcısıbulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanlarıstandart kadro sayısıkadar hastane müdür yardımcısıarasında paylaştırılır. Bu alanların dışındaki diğer idari görevleri yürüten hastane müdür yardımcılarının kadro unvan katsayısı(0,45) olarak esas alınır. Bunlardan, Bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısıEk-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda hastane müdür yardımcılarıiçin öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

v) Kurumlarda, Bakanlık hasta haklarıkurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturmasıaçılıp, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezasıalanlara bir ay, kınama cezasıalanlara iki ay, aylıktan kesme cezasıalanlara üçay, kademe ilerlemesinin durdurulmasıcezasıalanlara dört ay süreyle, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarınıgeçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %30 oranında kesinti yapılır. Kesinti işlemine cezanın ilgiliye tebliğtarihinden itibaren başlanır.

y) Kurumlarda özellik arz eden birimler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalıpsikiyatri servisleri, AMATEM, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Ayrıca, yüksek bulaştırıcılığıolan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır.

Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığısüre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

z) Kurumlarda, branşıgereği hasta sayısıdüşük olan fakat yataklıtedavi kurumlarında bulunmasıda gerekli olan, eğitim ve araştırma hastanelerinde branş ve klinikler, devlet hastanelerinde branşlar (tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen uzmanlık dalları) baştabip kararıyla hastane hizmet puan ortalamasıüzerinden değerlendirilir. Ancak, hastane hizmet puan ortalaması, branş ve klinik için verilir. Belirlenen branştaki tabip sayısı/klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıbranştaki tabip sayısı/klinik sayısına bölünür.

aa) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstühâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve kendi kadro unvan katsayısıesas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve kendi kadro unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır. İnsanîve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve tabip ve diştabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısıesas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve tabip ve diştabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır.

bb) Hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personele kurumun hizmete açıldığıtarihten itibaren 6 ay süreyle aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

Hizmete yeni açılan kurumda görev yapan tüm personelin ek ödemesi, kurumun hizmete açıldığıtarihten itibaren 6 ay süreyle, il sağlık müdürlüğünün döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Hizmete yeni açılan kurumda görev yapan personelin ek ödemesi, il performans puan ortalamasıve Ek-8 sayılıtabloda yer alan hizmet alanıkadro unvan katsayılarıesas alınmak suretiyle hesaplanır. Bu Yönetmelikte öngörülen ek puanlar net performans puanıhesaplanmasına dahil edilmez.

Net performans puanı= (il performans puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(ek-8 sayılıtabloda yer alan katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

cc) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme UygulamalarıHakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatıhesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılıKanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarıda, fark tazminatıhesabına dâhil edilir.

çç) İhtiyaçsebebiyle, kurum veya kuruluşlardan döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerine görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırıolmaksızın kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıesas alınarak kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan yapılır.

dd) Hastanelerle entegre 112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 acil sağlık hizmetlerinde geçen süreleri için hastane hizmet puan ortalamasıesas alınır.

ee) Üremeye YardımcıTedavi (ÜYTE) Merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlarıBakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalamasıüzerinden ve kendi kadro unvan katsayısıesas alınarak değerlendirilir.

ff) Kuruluşlarda, bu Yönetmelik esaslarının yerine getirilmesi ve net performans puanlarının hesaplanmasıiçin il sağlık müdürlüğünce gerekli kayıt sistemi oluşturulur.

gg) Laboratuarlarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarının hesaplanmasında esas alınacak sayılar Bakanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenir.

ğğ) Kuruma yeni atanan veya yeni görevlendirilen tabiplere ilk 3 ay kendi tabip muayene ve girişimsel işlem puanıile hastane hizmet puan ortalamasının birlikte değerlendirilmesi neticesinde yüksek olan net performans puanıüzerinden ek ödeme yapılır. 3 aylık süre baştabip kararıile 6 aya kadar uzatılabilir.

hh) Personelin yaptığıişe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız işyapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşıtutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşıtutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğüve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin teklifi, kuruluşlarda ise il sağlık müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin kuruluşlarda ise il sağlık müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarınıgeçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personelden kuruluşlarda çalışan personele bir yıl içinde 6 (altı) ayıgeçmemek üzere ek puan verilir.

ıı) Kuruluşlarda; muayene komisyonu üyeleri için il performans puan ortalamasının %5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele, il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanmasıve il sağlık müdürlüğünce onaylanmasıkaydıyla bölge koordinatörüve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’u, nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya büyükşehir statüsünde olan illerin il sağlık müdürlerine,  stok koordinasyon ekibinde görevli personele, merkezi satın alma biriminde görevli personele il performans puan ortalamasının % 20’si, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 40’ıoranında ek puan verilir.  Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

ii) Kuruluşlarda çalışan personele belgelemesi hâlinde yapılan meslekîbilimsel çalışmalara istinaden, Bilimsel Çalışmalar ve Puanları(EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan, belgelemenin yapıldığıdönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar il sağlık müdürünce yerine getirilir.

jj) Kuruluşlarda sağlık müdürlüğünde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Bakanlık merkez teşkilatına görevlendirilen il sağlık müdürlüğüpersoneli için % 15 oranı% 10 olarak uygulanır.

kk) Kurumlarda branşı ile ilgili altyapıve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen ilgili branşın hasta yetersizliği sebebiyle puanıhastane hizmet puan ortalamasının altında kalan uzman tabiplerce, başhekime gerekçeli olarak başvurulmasıhalinde, başhekim tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen uzman tabiplere puanına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında ek puan verilir. Bu şekilde yapılan hesaplama neticesinde hastane hizmet puan ortalamasının aşılmasıdurumunda hastane hizmet puan ortalamasıesas alınır.  Başhekimce gerekçeleri yeterli görülmeyen uzman tabipler gerekçeleriyle beraber Bakanlığa itirazen başvurabilirler. Bakanlık itiraz başvurularını10 işgünüiçerisinde sonuçlandırır.

ll) Kurumlarda, ihale  –satın alma komisyonu üyeleri, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta haklarıkurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, Bakanlıkça eğitim verilen ve fiilen klinik kodlayıcıolarak çalışan personele, yanık üniteleri ve merkezlerinde çalışanlara ve perinatal merkezlerde görev yapan personele, o dönem beyin ölümütespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümükurulu, organ nakli koordinatörüve yardımcısıile donör bakımıyapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmışise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u, terapötik aferez merkezlerinde ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) çalışan tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının % 15’i, çocuk izleme merkezlerinde görevli personel ile yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri ve AMATEM’de çalışan pratisyen tabiplere, evde bakım hizmetlerinde çalışan tabiplere, acil servis/acil polikliniklerinde çalışan pratisyen tabiplere, satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısıile merkezi satın alma biriminde görevli personele hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. O dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmışise organ nakli koordinatörüve yardımcısına % 10 oranı% 20 olarak uygulanır. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

mm) Kurumlarda çalışan personele belgelemesi hâlinde yapılan meslekîbilimsel çalışmalara istinaden, Bilimsel Çalışmalar ve Puanları(EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan belgelemenin yapıldığıdönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar başhekimce yerine getirilir.

nn) Yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabip ve tabiplerin bu birimlerde yapmışolduklarıgirişimsel işlemler puanlandırılmaz. Bu birimlerde çalışan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalamasıve kendi kadro unvan katsayılarıüzerinden değerlendirilir. Bu birimlerde sürekli çalışmayan ancak hasta takibi yapan uzman tabip ve tabiplerin bu birimlerde yapmışolduklarıişlemler puanlandırılarak ilgili tabibin tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarına dahil edilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde yenidoğan eğitim kliniği bulunmasıhalinde bu birimlerde çalışan tabiplerin yapmışolduklarıgirişimsel işlemler puanlandırılır ve ek ödemeler puanıbulunan klinikler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. İkinci ve üçüncübasamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncübasamak yoğun bakım ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan olarak verilir.

oo) Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulmasıve kliniklerin işlerlik kazanmasısürecinde bu Yönetmeliğin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak, bu durumda hizmet alanıkadro-unvan katsayılarıklinik şefleri için (2,90), klinik şef yardımcılarıiçin (2,80), başasistan, uzman, yan dal asistanlarıiçin (2,65) ve asistanlar için (1,10) olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu Yönetmeliğin üçüncübasamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıçdönemi Baştabipçe tespit edilir. Tespit edilen dönem, Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır. Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan kurumlarda 2 yıl süre ile;

•Devlet hastanesi

•Eğitim ve araştırma hastanesi

formülleriüzerinden yapılacak hesaplama neticesinde her bir personel için yüksek olan net performans puanıesas alınır. Bu şekilde yapılan hesaplama neticesinde dağıtılabilecek tutarın aşılmasıhalinde, tüm personelin ek ödemesi aşan oranda oransal olarak düşürülür.

öö) Kurumsal performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarıBakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

pp) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele hastane hizmet puan ortalamasıüzerinden ek ödeme yapılmasıgereken hallerde mesai içi hastane hizmet puan ortalamasıesas alınır.

rr) Bu Yönetmeliğin 4 üncümaddesinin (g) bendinde tanımlanan girişimsel işlemler Maliye Bakanlığının uygun görüşüüzerine Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

ss) Birim ve birim dışıperformans katsayısının hesaplanmasına esas olacak kriterler Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

şş) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcısının kadro unvan katsayısı% 15, yan dal başasistanıve yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı% 25, devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı% 20 oranında arttırılır.

tt) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılacak Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiriciler ile bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarınıyapan personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.

uu) Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasıve kendi kadro –unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasıve kendi kadro - unvan katsayısıesas alınarak ek ödeme yapılır.

üü) EK-2’de yer alan tabloda baştabip yardımcılarıiçin öngörülen (3,50) kadro unvan katsayısıve EK-3’de yer alan tabloda baştabip yardımcılarıiçin öngörülen (2,90) kadro unvan katsayısıgelir gerçekleştirme görevlisi, gider gerçekleştirme görevlisi, satın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanelerde görev yapan sorumlu baştabip yardımcısı,  hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, acil ve yoğun bakım hizmetleri, 500 yatak üstühastanelerde personel işleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcılarının net performans puanının hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımıyapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısınıaşmayacak şekilde görevlendirme yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde baştabip yardımcısıbulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanlarıstandart kadro sayısıkadar baştabip yardımcısıarasında paylaştırılır. Bu alanların dışındaki diğer idari görevleri yürüten ve eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı2,50, devlet hastanelerinde görev yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı1,90 olarak esas alınır. Bunlardan, Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısıEk-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda baştabip yardımcılarıiçin öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

vv) Birden çok klinik şefliğinin bulunduğu branşlarda klinikler, klinik hizmet puan ortalamasıyönünden Baştabibin onayıile birleştirilebilir. Bu durumda birleştirilen kliniklerde görev yapan personele birleştirilen klinikler için hesaplanan klinik hizmet puan ortalamasıveya yalnızca bu kliniklerde çalışan asistanların ek ödemesi için birleştirilen kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasıesas alınarak ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde birleştirilen klinikler ek ödeme hesaplamasıbakımından tek bir klinik olarak değerlendirilir.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununa tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılmasıve bu hususun onayda belirtilmişolması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılmasıgereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatıuyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları(asaleten atanmada sınav şartıaranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmişolmasıdâhil, Sağlık BakanlığıTaşra TeşkilatıKadro StandartlarıYönetmeliği ile Baştabip ve Baştabip Yardımcılığıgörevleri için YataklıTedavi Kurumlarıİşletme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımalarıkaydıyla,

vekâletgörevine başlanıldığıtarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı”ile “Hizmet AlanıKadro-Unvan Katsayısı”esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununa tabi Bakanlık personelinden 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele,

görevlendirmeninmüşterek karar ile atama yapılmasıgereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılmasıkaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı”ile “Hizmet AlanıKadro-Unvan Katsayısı”esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahıolarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağıaylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlütazminat (makam, temsil ve görev tazminatıile yabancıdil tazminatıhariç) tutarının toplamıesas alınır.

(3) Sağlık Bakanlığıkadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılıKanunun 5 inci maddesi (altıncıve yedinci fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diştabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diştabiplerine ise % 180'i oranında, her ay maaşödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlıolmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

209 sayılıKanunun Ek 3 üncümaddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynıaya ilişkin olarak ek ödeme yapılmasıhalinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılıKanunun Ek 3 üncümaddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynıaya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olmasıhalinde aradaki fark geri alınmaz.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği kurum veya kuruluşun döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

a) En az bir ay süreyle Bakanlık kurum ve kuruluşlarına görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatıuyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamalarıkaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynıunvanlıkadroda çalışan ve hizmet yılıaynıolan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarınıgeçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığısaatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya işiçin hastaneye gelişve ayrılışsaatleri dikkate alınarak Baştabipliklerce tespit edilerek kayıt altına alınır. Hastane ve klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan personelin puanıve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayılarıkullanılır.

c) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için devlet hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunanlar

Net performans puanı= (tabip muayene ve girişimsel işlem puanıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı)

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayanlar

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için eğitim ve araştırma hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunanlar

Bir kliniğe bağlıolarak hizmet verenler

Net performans puanı= [(klinik hizmet puan ortalamasıx 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamasıx 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı)]+ [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  –(klinik hizmet puan ortalamasıx aktif çalışılan gün katsayısı)) X 0,5]

2) Bir kliniğe bağlıolmaksızın hizmet verenler

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + [((tabip muayene ve girişimsel işlem puanı  –(hastane hizmet puan ortalamasıx aktif çalışılan gün katsayısı)) X 0,5]

3) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayanlar

Net performans puanı= hastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı

d) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynıaya ilişkin yapılan ödemenin yanısıra, görevlendirildiği kurum veya kuruluştarafından aynıaya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarısöz konusu personelin tavan ek ödeme tutarınıgeçemez.

e) Bu fıkra kapsamında yapılacak ek ödeme, personelin mesai içi ve mesai dışıçalışmasıdikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 4 –AynıYönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 –(1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her kurumda döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Baştabip,

b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı,

c) Hastane müdürü,

ç) Döner sermaye saymanlık müdürü,

d) Başhemşire,

e) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik şefi, (Ancak ilgili kliniklerde/birimlerde uzman tabip, uzman tabip yok ise bunların her birinin yerine bir tabip görevlendirilir.)

f) Bir pratisyen tabip,

g) Bir diştabibi,

ğ) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),

h) Bir sağlık hizmetleri sınıfıhemşire, ebe veya sağlık memuru temsilcisi,

ı) Bir teknik hizmetler sınıfıtemsilcisi,

i) Bir yardımcıhizmetler sınıfıtemsilcisi,

j) Bir genel idari hizmetler sınıfıtemsilcisi,

k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi,

l) Bir asistan temsilcisi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler baştabip tarafından, (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacaklarıseçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esaslarıkurum amirince yazılıolarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmişüyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.”

MADDE 5 –AynıYönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 –(1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) İl döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İl sağlık müdürü,

b) Toplum sağlığımerkezlerinden ve idari mali işlerden sorumlu sağlık müdür yardımcıları,

c) İdarîve malîişler şube müdürü,

ç) Bilgi işlem ve sağlık istatistikleri şube müdürü,

d) Döner sermaye saymanlık müdürü,

e) Varsa il halk sağlığılaboratuvar müdürü,

f) Toplum sağlığımerkezinde çalışan bir sorumlu tabip,

g) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir hemşire veya ebe temsilcisi,

ğ) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir çevre sağlığıteknisyeni veya sağlık memuru temsilcisi,

h) Teknik, yardımcıveya genel idari hizmetler sınıflarınıtemsilen bir temsilci,

ı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, o ildeki kuruluşlarda toplam olarak en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi,

i) İki pratisyen tabip,

j) Diştabibi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacaklarıseçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esaslarısağlık müdürlüğünce yazılıolarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmişüyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Kuruluşta en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.”

MADDE 6 –AynıYönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 –(1) Devlet hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanlarıaşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Baştabipler

Baştabip için aşağıdaki formüllerle net performans puanlarıhesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır.

1) Net performans puanı= [hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(baştabip katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı= [tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(uzman tabip ve uzman diştabibi katsayısıveya pratisyen tabip ve diştabibi katsayısı)] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

b) Baştabip yardımcıları

Baştabip yardımcılarıiçin aşağıdaki formüllerle net performans puanlarıhesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır.

1) Net performans puanı= [hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(baştabip yardımcılarıkatsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı= [tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx hizmet alanıkadro–unvan katsayısı(uzman tabip ve uzman diştabibi katsayısıveya pratisyen tabip ve diştabibi katsayısı)] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan uzman tabip, tabip, dişTabipleri

Net performans puanı= (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx hizmet alanıkadro–unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar

Laboratuvardagörev yapan uzman tabiplerin net performans puanıYönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrışekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısıYönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanıhesaplanırken, hastane hizmet puan ortalamasıesas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümüesas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariçolmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı= [(hastane hizmet puan ortalamasıx yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

d) Diyaliz, yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerin çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısıesas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı150’den az ise 1 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip,   O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip,   O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,

1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısıiçin 1 pratisyen tabip eklenir.

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro–unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanıhesaplanırken, hastane hizmet puan ortalamasıesas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümüsonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariçolmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı= [(hastane hizmet puan ortalamasıx o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) x hizmet alanıkadro–unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

e) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan tabipler, uzman tabipler ile temel tıp bilimleri uzmanları(anatomi, fizyoloji vb.)

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(0,80) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

f) Döner sermaye komisyonu tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan uzman tabipler:

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarıile hastane hizmet puan ortalamasıbirlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanlarıhesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır.

Net performans puanı= (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı= [(hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki tabip sayısı) x hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

g) Diğer personel (tabip dışıpersonel)

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

(2) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanlarıaşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Baştabipler

Baştabip için aşağıdaki formüllerle net performans puanıhesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır.

1) Net performans puanı= [hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(baştabip katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (bilimsel çalışma destek puanı+eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı= [(klinik hizmet puan ortalamasıx 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamasıx 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı)] + (bilimsel çalışma destek puanı+ eğitici destekleme puanı) + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı–(klinik hizmet puan ortalamasıx aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

b) Baştabip yardımcıları

Baştabip yardımcılarıiçin aşağıdaki formüllerle net performans puanlarıhesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır.

1) Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(baştabip yardımcılarıkatsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı+eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı= [(klinik hizmet puan ortalamasıx 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamasıx 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı+ eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı–(klinik hizmet puan ortalamasıx aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

c) Bir kliniğe bağlıolarak çalışanlar

1) Klinik şefleri

Net performans puanı= [(klinik hizmet puan ortalamasıx 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamasıx 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı)+ (bilimsel çalışma destek puanı+ eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  –(klinik hizmet puan ortalamasıx aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Klinik şef yardımcıları, uzman tabipler ve başasistanlar

Net performans puanı= [(klinik hizmet puan ortalamasıx 0,75) + (hastane hizmet puan ortalamasıx 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı)+ (bilimsel çalışma destek puanı+ eğitici destekleme puanı)]+ [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  –(klinik hizmet puan ortalamasıx aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Yan dal asistanlarıve asistanlar

Net performans puanı= [(klinik hizmet puan ortalamasıx 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalamasıx 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] +  (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Diğer personel

Net performans puanı= (klinik hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro–unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

1) Klinik şefi

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı+ eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Klinik şef yardımcıları, uzman tabipler ve başasistanlar

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı+ (varsa) eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Asistanlar

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Diğer personel

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

d) Bir kliniğe bağlıolarak çalışmayanlar

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan uzman tabip, tabip, diştabipleri

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + [(tabip muayene ve girişimsel işlem puanı  –(hastane hizmet puan ortalamasıx aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları

Laboratuvardagörev yapan uzman tabiplerin net performans puanıYönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrışekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısıYönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanıhesaplanırken, hastane hizmet puan ortalamasıesas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümüesas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariçolmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı= [(hastane hizmet puan ortalamasıx yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Diyaliz, yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

4) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan uzman tabip, tabip, diştabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları(anatomi, fizyoloji vb.)

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı(0,80)  x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

5) Döner sermaye komisyonu tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan uzman tabipler:

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarıile hastane hizmet puan ortalamasıbirlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanlarıhesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır.

Net performans puanı= (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı= [(hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki tabip sayısı) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

6) Diğer personel

Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

(3) Devlet hastanelerinde mesai dışıçalışan personelin net performans puanlarıaşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Baştabip ve baştabip yardımcıları

Baştabip ve baştabip yardımcılarıiçin aşağıdaki formüllerle net performans puanlarıhesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır.

             1) Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(baştabip ve baştabip yardımcısıkatsayısı) x mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             2) Net performans puanı= [mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(uzman tabip, pratisyen tabip veya diştabibi katsayısı)]

             b) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan uzman tabip, tabip, diştabipleri

             Net performans puanı= [mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlemler puanıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(uzman tabip, pratisyen tabip veya diştabibi katsayısı)]

             c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar

                Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanıYönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

             Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

             Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrışekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısıYönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanıhesaplanırken, hastane hizmet puan ortalamasıesas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümüesas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariçolmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

             Net performans puanı= [(hastane hizmet puan ortalamasıx yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

             ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan uzman tabip, tabip, diştabipleri

             Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             d) Tabip dışıpersonel

             Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             (4) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai dışıçalışan personelin net performans puanlarıaşağıdaki şekilde hesaplanır.

             a) Baştabip ve baştabip yardımcıları

             Baştabip ve baştabip yardımcılarıiçin aşağıdaki formüllerle net performans puanlarıhesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanıesas alınır.

             1) Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısı(baştabip ve baştabip yardımcısıkatsayısı) x mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             2) Net performans puanı = [(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + ( mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)] +  [(mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı-(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

             b) Bir kliniğe bağlıolarak çalışanlar

             1) Klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar ve uzman tabipler

             Net performans puanı= [(mesai dışıklinik hizmet puan ortalamasıx 0,75) + ( mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)] + [(mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  –(mesai dışıklinik hizmet puan ortalamasıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

             2) Yan dal asistanlarıve asistanlar

             Net performans puanı=[( mesai dışıklinik hizmet puan ortalamasıx 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı] + [(mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı]  

             3) Diğer personel

             Net performans puanı= (mesai dışıklinik hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

             1) Klinik şefi, klinik şef yardımcıları, başasistanlar ve uzman tabipler

             Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             2) Asistanlar

             Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             3) Diğer personel

             Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             ç) Bir kliniğe bağlıolarak çalışmayanlar

             1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunan uzman tabip, tabip, diştabipleri

             Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı) + [((mesai dışıtabip muayene ve girişimsel işlem puanı–(mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

             2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan uzman tabip, tabip, diştabipleri

             Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)

             3) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanıbulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları

             Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanıYönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

             Net performans puanı= (hastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

             Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrışekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısıYönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanıhesaplanırken, hastane hizmet puan ortalamasıesas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümüesas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariçolmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

             Net performans puanı= [(hastane hizmet puan ortalamasıx yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

             4) Diğer personel

             Net performans puanı= (mesai dışıhastane hizmet puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx mesai dışıaktif çalışılan gün katsayısı)”

             MADDE 7 –AynıYönetmeliğin Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “EK MADDE 1 –(1) Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığıillerde, aile hekimliği sistemi dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele, aile hekimliği sisteminin başladığıtarihten itibaren, döner sermayeden yapılacak ek ödeme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. Bu madde ile getirilen değişiklikler dışında bu Yönetmelikteki diğer esasların uygulanmasına devam edilir.

             a) Aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünün o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın azami %65’inin kurumsal performans katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirlenen tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

             b) Döner sermaye komisyonu, her dönem ildeki tüm toplum sağlığımerkezlerinin Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre performans puanlarınıbelirler.

             c) Her dönem sonunda Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre, döner sermaye komisyonu tarafından belirlenen performans puanlarıtoplanarak toplum sağlığımerkezi performans puanıbulunur.

             ç) Toplum sağlığımerkezi performans puanlarıtoplamı, merkez sayısına bölünerek il performans puan ortalamasıbulunur.

             d) Aile hekimliği sürecinde eski faaliyetlerini sürdüren sağlık merkezi, birinci basamağa bağlıolarak hizmet veren entegre ilçe hastaneleri, sağlık ocağı, sağlık evi, ana-çocuk sağlığıve aile planlamasımerkezi ve dispanserlerde çalışan personel, bu maddenin (ç) bendine göre bulunan il performans puan ortalamasından hizmet alanıkadro–unvan katsayılarına göre değerlendirilir.

             e) Net performans puanlarının hesaplanması:

             1) Toplum sağlığımerkezi personeli net performans puanı:

             Net performans puanı= (toplum sağlığımerkezi performans puanıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

             2) Toplum sağlığımerkezleri dışındaki kuruluşlarda çalışan personel ve sağlık müdürlüğüpersoneli ile diğer personel net performans puanı:

             Net performans puanı= (il performans puan ortalamasıx hizmet alanıkadro-unvan katsayısıx aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

             3) İlçelerde bulunan toplum sağlığımerkezleri ve entegre hizmet veren ilçe hastanelerinde görev yapan personele il performans puan ortalamasının % 20’si oranında, halk sağlığılaboratuarları, verem savaşdispanserleri, AÇSAP merkezleri ve il merkezinde bulunan toplum sağlığımerkezlerinde görev yapan personele ise il performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir.

             f) (a) bendi uyarınca belirlenen toplam tutar, personelin bu madde kapsamında belirlenen net performans puanlarının toplamına bölünerek dönem ek ödeme katsayısıbulunur.

             g) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısıile çarpımısonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarınıgeçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarıbulunur.

             ğ) Toplum sağlığımerkezi performans kriterleri ve puanlarıMaliye Bakanlığının uygun görüşüüzerine Bakanlıkça belirlenir.

             h) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde ek ödeme dönemi sonunda ildeki personel sayısıve personelin performans kriterlerini dikkate alarak, merkeze aktarılan %2 paya ilave olarak alınan paydan karşılanmak üzere, il’e göndereceği parayıbelirleyerek ayın onbeşinci günümesai bitimine kadar Bakanlık Merkez Döner Sermaye muhasebe birimi vasıtasıyla ödemeye yetkili muhasebe birimine gönderir. Hesabına aktarma yapılan muhasebe birimi, banka hesabına intikal ettirilen tutarı Maliye Bakanlığınca tespit edilen emanet nitelikli bir hesaba alacak kaydederek il sağlık müdürlüğünce bu maddeye göre belirlenen personelin ek ödeme tutarlarına dair hazırlanacak tahakkuk evrakına istinaden, personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahını da dikkate alarak gelir ve damga vergisi kesintisi yapmak suretiyle ödemeyi gerçekleştirir.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9-Aynı Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-7 sayılı cetvelleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe Ek-8 sayılı cetvel eklenmiştir.

MADDE 10-Bu Yönetmelik yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 11-Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

  
10277 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın