• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SON DAKİKA HABER
NÖBET ÜCRETLERİ İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNDUK.

Nöbet ücretlerinin %50 artırımlı olarak ödenmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınladığı yazı ile %50 artırımlı kısmının geriye yönelik geri iadesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduk.  İşlemin İPTAL edilmemesi halinde TÜMRAD-DER olarak dava açma hazırlıklarımız tamamdır.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 23/06/2014 tarih ve 869 sayılı “Nöbet ücretleri” konulu Genel Yazısının “Özellik Arz Eden Birimlere Hizmet Verenlerin Nöbet Ücreti” başlıklı 2 nci maddesinin Danıştay 12. Dairesi’nin 18/04/2019 tarihli ve E:2018/4576- K:2019/2960 sayılı kararıyla, diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödeneceği, bu ücretin ödenebilmesi için bu birimlerde görevlendirilmiş olma koşulunun aranmadığı ve mevzuatta birimlere hizmet verecek şekilde nöbet tutulmasının yeterli olduğu, artırımlı nöbet ücreti ödenmesinde nöbet hizmetinin verildiği birime bakılarak, bu birimlere hizmet veren sağlık personeline yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödenmesi gerektiği gerekçesiyle iptali üzerine, anılan kararın uygulanmasını teminen, kararın Bakanlığımıza tebliğ edildiği 17/09/2019 tarihinden itibaren, ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken mesai saatleri dışında acil servis hastalarına da hizmet veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele bu şekilde çalıştıkları süreler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödemesi yapılmıştır.

Danıştay 12. Dairesi’nce verilen iptal kararının, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün temyiz başvurusu üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 08/10/2020 tarihli ve E:2019/2897- K:2020/1771 sayılı kararıyla “…Söz konusu düzenleme hizmet bazında değil birim bazında yapıldığından personelin bu birimler için öngörülen katsayıdan faydalanabilmesi için görev yapılan kurumda bu birimin bulunması ve hizmetin fiilen bu birimde verilmiş olması gerekmektedir. gerekçesiyle bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verildiğinin bildirimi üzerine, bundan sonraki uygulamanın Temyiz Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılıp yapılamayacağı, Danıştay 12. Dairesi’nce verilen iptal kararı uyarınca personele yapılan ödemelerin iadesinin, bu ödemelerin geri alınması yükümlülüğünün çok sayıda personeli ilgilendirmesi nedeniyle karar kesinleşinceye kadar bekletilip bekletilemeyeceği hususlarında ilgi yazı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görüşü istenilmiştir.

İlgili yazıda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü %50 artırımlı olarak personele ödenen  ücretlerin geriye doğru hesaplanarak iadesi yapılması talep edilmektedir.

Aşağıdaki gerekçelerimizle geriye doğru ücret iadesi işleminin tesis edilmesi / talep edilmesi hukuka aykırılık teşkil etmesi nedeniyle işlemin durdurulmasını talep etmekteyiz.

1)      Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun iptal kararı ile ilgili dosya Danıştay 12.Daire’ye gönderilmiş olup süreç devam etmektedir. Nihai kararı verecek olan  Danıştay 12.Daire olup  ne zaman ve nasıl bir karar vereceği konusunda hüküm ileri sürmek ve işlem tesis etmek hukukun özüne aykırı bir durumdur.

2)      Bakanlığa bağlı ilçe hastaneleri ve entegre hastanelerin neredeyse tamamında acil servis için ayrılmış röntgen/laboratuvar birimleri bulunmadığı tarafınızca da bilinmektedir.  Ancak burada çalışan sağlık personelimiz 17.00-08.00 saatleri arasında ve cumartesi-Pazar günleri 24 saat tamamen acil servis hastalarına hizmet etmektedir. Mekanın fiziki olarak acil servisin dışında olması verilen hizmetin esasını değiştirmemektedir. Oluşan fiili durumun sorumlusu bu alanda çalışan sağlık çalışanları olmayıp idarecilerdir.

3)      Röntgen/laboratuvar birimlerinde acil ve poliklinik ekiplerinin ayrılması personel eksikliği nedeniyle hizmetlerin aksamasına neden olacaktır. Özellikle COVİD-19 pandemisinde personel eksikliğine rağmen fedakarlık ve özveriden kaçınmadan hizmetlerin aksamaması için büyük çaba gösteren sağlık çalışanlarına hukuki süreç tamamlanmadan geriye yönelik işlem tesis edilerek ücret iadesinin talep edilmesi hukuki olmadığı gibi vicdani de değildir. Ekonomik olarak çok zor koşullarda geçim savaşı veren sağlık çalışanlarından 5-10 bin TL arasında değişen miktarlarda geriye dönük ücret iadesi talep edilmesini DOĞRU BULMUYORUZ. Bakanlığımızın da iş barışını bozacak bu uygulamalardan vazgeçmesini ümit ediyoruz.

 COVİD-19 pandemisinin her geçen gün etkisini artırdığı bu süreçte sağlık çalışanlarının daha fazla moral ve motivasyona ihtiyacı varken performanslarını düşürecek, iş barışının bozulmasına sebep olacak her türlü uygulamanın sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyeceği bilinci ile yanlış ve vicdanları yaralayan uygulamalardan kaçınması gerektiği kanaatimizi  bildirmek istiyoruz.

TÜMRAD-DER derneği olarak üyelerimiz başta olmak üzere meslektaşlarımız ve diğer sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için konunun takipçisi olacağız.

Bu bağlamda uygulamanın tarafınızdan iptalini talep eder, bu hususta gereğini takdirlerinize saygılarımızla arz ederiz.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İŞLEMİN İPTALİNİ TALEP ETTİK.
İŞLEMİN TALEP EDİLMEMESİ HALİNDE DAVA AÇMA HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMDIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ 81 İL VALİLİĞİNE İADELER İLE İLGİLİ YAZISI 
tıklayınız 

  
1331 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın