• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ

Özel Sektör Çalışanların Hakları Nelerdir?

ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNİN HAKLARI NELERDİR?  

 

En Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları? Özel Sektörde Çalışma Saatleri?

3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrik ile Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun´un 3. maddesi uyarınca çıkarılan ve Bakanlar Kurulu´nun 2/10857 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulmuş bulunan Radyoloji, Radyum ve Elektrik Ne Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzük´ün           

Madde 21 - Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır. 
    

Madde 22 - Hastahanelerde, röntgen ve radyom ile tam müddetle (günde 5 saat) çalışan kimseler, hastahanenin başka işlerinde kullanılamaz. Bunlara gece uykularını ihlal edecek iş verilmemelidir. Bu maddelerden anlaşılacağı üzere devlet (kamu) hastanelerinde çalışma saati günlük 5 saat (haftalık 25 saat) iken özelde çalışanların ise cumartesi günüde çalışacakları için haftalık 30 saattir. Ancak 21.01.2010 tarihinde çıkarılan 5947 sayılı Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(TAM GÜN YASASI)’nun 9. maddesi ile MADDE 9- 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir."EK MADDE 1- İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Denilmektedir. Bu değişiklikle kamu ve özel sağlık kurumları diye bir ayrım yapılmamış olup radyoiyonizan ışınlarla çalışan herkesin çalışma saati haftalık 35 saat ( günlük 7 saat) olarak belirlenmiştir.Bilindiği üzere yukarıda anılan TAM GÜN YASASI derneğimiz 

Özel Sektörde Çalışan Radyoloji Teknisyenlerinin Şua İzni Hakkı var mıdır?  

Evet. Şua izni konusu 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrik ile Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun´un 3. maddesi uyarınca çıkarılan ve Bakanlar Kurulu´nun 2/10857 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulmuş bulunan Radyoloji, Radyum ve Elektrik Ne Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzük´ün   Madde 24 - Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta (28 gün) muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir. Denilerek özel ve kamu ayrımı yapılmaksızın güvence altına alınmıştır. 

Özel Sektörde Çalışan Sağlık Personelinin Kıdem Tazminatı Hakkı  var mıdır?

 4857 sayılı İş kanunu’nun 14. maddesi gereğince her yıl için bir aylık ücret tutarında  kıdem tazminatı hakkı vardır. Fazla çalışma süresi ve ücreti4857 sayılı iş kanunu’nun 41. maddesi aşağıdaki gibi dir.MADDE 41: Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya ücretinin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan bir çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına miktarının % 50  yükseltilmesi süretiyle ödenir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman(izin) olarak kullanabilir. (İŞ Kanunu 41/4)  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde de paralel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre de fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman(izin) olarak kullanabilir. (İş Yönetmeliği. 6/1) Serbest zaman nasıl ve ne zaman kullanılabilir?  İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. (İŞ K. 41/ 5)  Serbest zamanın nasıl kullanılacağı İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde daha ayrıntılı düzenlenmiştir. Buna göre işçi hak ettiği serbest zamanı,  6 ay zarfında, İşverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla, İşverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren,  İş günleri içerisinde,  Aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.? (YÖN. 6) İşçi serbest zaman kullanmaya zorlanabilir mi?  Fazla çalışma ücreti yerine serbest zaman kullanması ancak işçinin isteği durumunda söz konusu olabilir.  İşveren işçiyi, fazla çalışma ücreti yerine serbest  zaman kullanmaya zorlayamaz.  İşveren işçinin fazla çalışma ücreti yerine serbest zaman kullanma isteğine uymak zorundadır.   

Hangi işlerde fazla çalışma yaptırılamaz? 

 63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde(Radyoloji gibi) ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. (İŞ K. 41/6)  

Kısaca RADYOLOJİ’de  İşveren kişiyi fazla çalışmaya ZORLAYAMAZ.  

NOT: Yukarıdaki konularla ilgili derneğimizde mahkeme kararları bulunmaktadır.